Schade of informatie?

Bel ons: 0493-695874

Wat kost dat? App een foto!

App ons: 06-22444146
scroll

PRIVACYVERKLARING

Van den Heuvel Autoschade BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Van den Heuvel Autoschade houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-, en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy. -Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; -Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; -Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; -Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als van den Heuvel Autoschade BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemener zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN OF LEVERANCIERS

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door van den heuvel Autoschade verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

-Administratieve doeleinde -Communicatie voor de opdracht -Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsovereenkomst is

-de overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling kan van den Heuvel Autoschade BV de volgende persoonsgegevens vragen: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mail, geslacht en adresgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door van den Heuvel Autoschade opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen en niet langer bewaard dan nodig is. Daarna alleen in de financiële administratie voor max 7 jaar.

NIEUWSBRIEF

Uw mailadres wordt toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven indien er sprake is van een relatie, prospect, of geïnteresseerde. Als u de nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link waarmee je jezelf af kunt melden. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt. Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Van den Heuvel Autoschade verzamelt persoonsgegevens-gegevens bij het opnemen van contact via de website en bij een bezoek aan van den Heuvel Autoschade. De gegevens worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van van den Heuvel BV dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie kunt u zich hier ten allen tijde afmelden door dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd dat men gezien wordt als relatie, prospect en/of geïnteresseerde.

WEBSITEBEZOEK

van den Heuvel Autoschade maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt van den Heuvel Autoschade inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan van den Heuvel Autoschade de communicatie beter afstemmen op de behoefte van de websitebezoeker. Van den heuvel Autoschade kan niet zien wie haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van deze dienst wel.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan een derde partij verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hieronder genoemde doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– verzorgen van de internetomgeving – het verzorgen van de ( financiële ) administratie – – het verzorgen van nieuwsbrieven

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken we hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan een andere partij verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming voor geeft.

BUITEN DE EU

Wij verstrekken geen gegevens aan partijen buiten de EU

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen ( personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming gegeven is door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

van den Heuvel Autoschade BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden bewaard.

BEVEILIGING

Wij treffen beveiligingsmaatregelen om misbruik van, of onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. De volgende specifieke maatregelen worden getroffen.

-Wij hanteren een gebruikersnaam en/of wachtwoordbeleid op al onze systemen -We maken back-up van onze systemen om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten -We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen -Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ( of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door ons verstrekte gegevens door ons over te dragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe dan heeft u altijd recht deze toestemming in te trekken.

WIJZIGING PRIVACY VERKLARING

van den Heuvel Autoschade BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy verklaring. Van den Heuvel Autoschade BV adviseert u regelmatig dit Privacy verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

CONTACTGEGEVENS

van den Heuvel Autoschade BV
Ommelseweg 46
5721WV Asten
0493-695874
info@heuvelautoschade.nl

Service met een grote S.

eerlijke prijsopgave
de beste oplossing
snelle levering

klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,3

Bekijk hier onze beoordelingen